Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försöket visar att den testade uppställningen, med avfallskvarn i restaurangmiljö kopplad till slamtank och fettavskiljare, har potential att uppfylla Stockholm Vattens krav för utsläpp på ledningsnätet med avseende på avskiljbart fett och suspenderade ämnen. Mängden avskiljbart fett överskred gällande gränsvärde något vid två av sammanlagt sju provtagningsdagar men som medelvärde var fetthalten under gränsvärdet 50 mg/liter och mängden suspenderade ämnen i det utgående vattnet var under 300 mg/l vid samtliga provtagningstillfällen.

Kökspersonalen upplevde matavfallskvarnen som ett positivt hjälpmedel och uppskattade att mängden ”fast” avfall mer än halverades.

I Stockholm finns idag 3200 restauranger och storkök med fettavskiljare som töms regelbundet (en gång per månad utom för vissa verksamheter som har dispens att tömma varannan månad). Många av dessa, framförallt de som inte redan har annan typ av matavfallsinsamling, skulle kunna kompletteras med matavfallskvarn och slamavskiljare, vilket skulle kunna ge positiva miljöeffekter i form av minskade avfallstransporter och ökad biogasframställning. Om samma entreprenör som tömmer fettavskiljaren även tömmer slamavskiljaren och kör innehållet till samma behandlings-anläggning, skulle såväl kostnads- som miljöeffekterna öka ytterligare.