Vi bygger robusta och driftsäkra matavfallssystem

för restaurang och storkök

Lipidus är det senaste inom matavfallssystem

Matavfallstank för källsortering av matavfall samt fettavskiljare för rening av spillvatten från kök
– allt i en och samma tank!

Varför samlar vi in matavfall?

Regeringen antog i Maj 2012 ett nytt nationellt mål som innebär att minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker samt restauranger skall sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Detta delmål skall vara uppfyllt senast 2018! Biogas som våra bussar och bilar sen kan tankas upp med och köras miljövänligt i vår stad.

Vad är ett matavfallssystem Lipidus?

Matavfallssystem Lipidus är ett tanksystem som bygger på en specialutformad matavfallstank och en fettavskiljare som byggs samman för att rena spillvatten med stor mängd slam (matavfall) samt fettbemängt vatten från kök och diskrum. Rensa Entreprenad har erhållit patent på matavfallstankens inre konstruktion med patentnummer 1250383-5.

Hur blev matavfallssystem Lipidus godkänt i Stockholm Stad?

Matavfallssystem Lipidus är framtaget av Rensa Entreprenad i samarbete med Stockholm Vatten och Stockholms Trafikkontor. 2011 så utförde vi på Rensa Entreprenad ett försök tillsammans med Stockholm Vatten och Stockholms Trafikkontor. Där installerade vi en försöksanläggning som betjänade restaurang Torshof som ligger i Stockholm Vattens fastighet på Torsgatan i Stockholm. Vi bytte ut deras befintliga fettavskiljare till ett komplett matavfallssystem – Lipidus som placerades i källaren. En matavfallskvarn installerades i befintligt diskrum och integrerades i befintlig utrustning.

Anläggningen driftsattes och verksamheten påbörjade utöver vanlig drift att separera och mala matavfallet som transporterades med befintliga spillvattenledningar till matavfallstanken. Sedan utfördes en provtagning som pågick under en månad där Stockholm Vattens provtagare utförde ett flertal provtagningar på inkommande samt utgående spillvatten. Resultaten visade att vi klarade av Stockholm Vattens gränsvärden på 50mg/liter avseende fett samt 300mg/liter avseende slam. Rapporten i sin helhet finns att läsa här: Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö (PDF).

1+1=3

En stor fördel med att installera vårt matavfallssystem Lipidus är att hämtningen av matavfallet endast behöver ske en gång per månad och kan med fördel ske samtidigt som tömning av er fettavskiljare skall utföras med samma sugbil och köras till samma mottagningsanläggning för biogasproduktion. I de kommuner där matavfall och fettslam inte får eller kan hämtas med samma fordon så har vi möjligheten genom vår unika konstruktion att verksamheten kan dela upp matavfallet och fettavskiljare i två olika separerade fraktioner i samma tank.

Varför matavfallskvarn?

Matavfall skall inte bäras mer än nödvändigt. Det är tungt och ohygieniskt att hantera för kökspersonalen. Många onödigt tunga lyft kan och bör undvikas. En Lipidus Mola matavfallskvarn kan installeras i stort sett var som helst i storköksutrustningen. Lämpligast är att placera en matavfallskvarn i diskrummet och integrera den i diskutrustningen eller ställa en fristående matavfallskvarn på lämplig plats. Storleken och utförande av matavfallskvarn anpassas efter förutsättningarna på plats och i samråd med storkökskonsulten.

Det finns ytterligare möjlighet att utvinna energi ur vårt matavfallstank. Uppgradera till Lipidus Navitas! Med Navitas finns det möjlighet att utvinna upp till 10 kW ur vårt matavfallssystem beroende på storlek på tank, temperatur och flöde på spillvatten från storköket! Läs mer om Navitas här:

Fördelar för kökspersonalen

 Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall = Inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.

  Minskning av dålig lukt, ohyra och bakterie bildning = trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.

 Inga kärl för matavfall behövs och att forsla från kök/diskrum till avfallsrum = mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.

 Frigörande av utrymme och lägre energikostnad för kylda avfallsrum. …………………………………………………………….                        

 Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt emballageavfall = lägre sophanterings kostnader.

 I normalfallet ger ovanstående fördelar en återbetalningstid på 3-5 år för investeringen av ett Lipidus matavfallssystem.

Fördelar för miljön & din omgivning

 Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum samt transportfordon

 Färre transporter av avfall betyder mindre avgaser, vägslitage samt olycksrisker

 Färre transporter genom att samköra matavfall och fettslam till samma behandlingsanläggning.

 Återvinning genom rötning samt uppgradering till biogas som våra bussar kan köra på

 Kostnaden för förbehandling av matrester vid biogas anläggning försvinner då förbehandling utförs på plats med matavfallskvarnen.

 Minska den totala sophanteringskostnaden och reducera upphämtningsfrekvensen.

Så här fungerar Lipidus!

 

1.2.Matavfallet mals i LIPIDUS MOLA matavfallskvarnar på platsen där det uppstår, till exempel i kök, diskrum, renseri eller beredning. Separata ledningar dras från matavfallskvarnen och ansluts till anslutning nr 1 vid inloppssidan på matavfallssystemet. Avfallet transporteras sedan med vatten och självfall till matavfallssystemet. Matavfallssystemet kan förläggas i mark utomhus eller placeras inomhus, beroende på era önskemål och förutsättningar på plats.

(*** I vissa kommuner exempelvis Stockholm Stad så kan matavfallsledning sammankopplas ihop med spillvatten från övrigt kök och ledas i gemensam ledning ut till matavfalls-systemet. I detta fall så skall denna ledning anslutas till anslutning nr 1 som leds in i matavfallstank och internt vidare till fettavskiljaren för ytterligare rening. Vid denna principinkoppling så proppas anslutning nr 2.)

2 Resterande spillvatten från övrigt kök och diskrum leds in och ansluts till anslutning nr 2 som leds förbi matavfallstanken direkt in i fettavskiljaren med inbyggt slamfång. Med ovanstående inkopplingsprincip så får man två separata fraktioner i samma tank, en ren matavfallsfraktion utan kemikalier och diskmedel och en fraktion med slam/fett från övrigt kök/diskrum. Dessa två fraktioner kan tömmas var för sig eller tillsammans beroende på vad kommunen har för krav och förutsättningar.

3Matavfallstanken har en patenterad inloppsskärm (patent 1250383-5) som på ett effektivt sätt fördelar flödet och utnyttjar hela tankens volym. Matavfallstanken är alltid dimensionerad för att klara samma flöde som den inbyggda slam-/fettavskiljaren, detta utifall att man vill ansluta med gemensam ledning från matavfallskvarn samt övrigt kök och diskrum. Överskottsvatten leds vidare till slam-/ fettavskiljaren för ytterligare rening via vår patentsökta utloppsskärm. Matavfallstanken är dimensionerad för att klara kraven enligt EN 125 66-1.

4

Diskvattnet som kopplats till anslutning nr 2 leds förbi matavfallstanken in i fett-avskiljaren via vår patentsökta inloppsskärm. Fettavskiljaren har ett inbyggt slamfång som är dimensionerat för att klara kraven enligt EN 1825-1.

5 Efter att diskvatten från kök och diskrum passerat slamdelen där de tyngre partiklarna sjunker till botten så leds spill-vattnet internt vidare till fettavskiljaren som är dimensionerat för att klara kraven enligt EN 1825-1. Där avskiljs fett från vatten genom att flyta upp till ytan där det samlas upp.

6Med en korrekt dimensionerad anläggning och normal dosering av diskmedel/rengöringsmedel så garanterar vi att utsläppen ligger under gränsvärden på 50 mg/l avseende fett och under 300 mg/l avseende slam.

7Lättåtkomlig servicelucka för tömning, rengöring och inspektion av fettavskiljare. Betäckningarna är både godkännda enligt körklass D400 och tätade mot lukt. De är tillvärkade av Furnes och är mycket uppskattade av slambilschaufförer för sin genomtänkta konstruktion samt snillrika öppningsverktyg som minimerar tunga lyft.

(*** Vi levererar alltid flytande, körbara och lukt- täta betäckningar. Alla betäckningarna har en ljusöppning på 600mm och är även försedda med certifierat barnsäkert lås av typ fjäderlås. Betäckningarna är tillverkade med certifikat enligt EN124 och levereras med märket ”AVSKILJARE”.)

8Lättåtkomlig servicelucka för tömning, rengöring och inspektion av slamavskiljare. Samtliga tre betäckningar ansluts till teleskopiska förhöjnings-halsar som levereras tillsammans med tillhörande packningar som monteras på stigarröret.

9Tömning/servicelucka för matavfallstank som placerats så att inloppsskärm lätt kan inspekteras och vid behov rengöras.

Kontakta oss redan idag!

© Copyright - RENSA.